مقالات معدنی فصل ششم

مقالات معدنی

مقالات معدنی فصل ششم

مقالات معدنی فصل ششم

مقالات معدنی فصل ششم

بررسي  كانسارها و منابع معدني سنگهاي ساختماني(فصل ششم)

سهم ويژه معادن سنگهای نما و تزئينی در مجموعه فعاليت معدنی کشور :

در يک جدول مقايسه ای ميزان استخراج معادن سنگهای نما و تزئينی در مجموعه فعاليت توليدی معادن کشور طی سالهای 1360 تا 1369 و در مقاطع سه ساله ، همچنبن نسبت به گروه معادن تأمبن کننده مواد اولبه مصالح ساختمانی از قببل سنگ گچ ، سنگ آهک ، انواع سنگهای لاشه ساختمانی و سنگهای نما در مجموع و سهم استخراجی ابن گروه درکل استخراج نشان داده می شود  .

سال مبزان کل استخراج سالانه

سنگهای نما و تزئينی(کل)

انواع تراورتن (تن) % انواع مرمريت و سنگ چبنی (تن) % انواع مرمر(تن) % ساير سنگها %
1360 1709000 401700 5/23 1151500 4/67 154430 9 1370 1/0
1363 3071621 420500 7/13 2462780 2/80 185270 6 3071 1/0
1366 4106335 445325 8/10 3509600 5/85 148750 6/3 2660 1/0
1369 4741750 526710 1/11 4057517 6/85 151543 2/3 5980 1/0

در يک نمودار روند رشد و سهم استخراجی معادن سنگهای نما و تزئينی به تفکيک توليدات (در چهار گروه انواع تراورتن، مرمريت و سنگ چينی، انواع مرمر و ساير سنگهای نما) طی ده سال اخير مقايسه می گردد .

با توجه به ارقام استخراجی و نمودارهای فوق ملاحظه می شود که بالاترين سهم استخراجی و همچنين رشد توليد ( طی ده سال اخير به طور متوسط 25% ) را معادن مرمريت و سنگ چينی داشته اند به طوری که سهم استخراجی معادن مرمريت و سنگ چينی نسبت به کل استخراج معادن سنگهای نما و تزئينی که در سال 1360 برابر با 4/67 %  در سال 69  به 6/85 % رسيده و اين سنگها عمده ترين سنگهای مورد مصرف بوده اند.

مقالات معدنی فصل ششم

مقايسه ميزان و ارزش توليد سالانه معادن سنگهای نما و تزئينی با ديگر معادن :

در جدول زير ارزش توليدات معادن سنگهای نما و تزئينی نسبت به ديگر مواد معدنی بر پايه قيمت های روز مقايسه گرديده و در مقايسه با ميزان توليد سالانه برای هر نفر شاغل سطح بالای زمينه برتری نسبی در بهره برداری از اين معادن را به خوبی نشان می‌دهد .

اين معادن عمده ترين سهم را  در ارزش توليدات به خود اختصاص داده اند به طوری که ارزش توليدات سالانه معادن سنگهای نما و تزئينی بر اساس قيمت های روز سر معدن هم اکنون به شصت ميليارد ريال می رسد . در حالی که اين رقم در سه سال قبل معادن 3/29 ميليارد ريال يعنی نصف آن بوده است . ( سال 67 )

مواد معدنی استخراجی استخراج سالانه توليد سال 69 (ميليون تن) ارزش تولید بر پايه قيمت های روز (ميليارد ريال) تعداد کل شاغلين

(نفر)

ميزان متوسط توليد سالانه برای هر نفر

(تن)

ارزش توليد متوسط سالانه برای هر نفر (ريال )
مواد معدنی فلزی 0/9 43 8400 1071 5119040
زغال سنگ 55/1 33/55 37100 42 1491370
مواد معدنی غير فلزی 08/3 41/27 17100 172 1602920
مصالح ساختمانی  (سنگ آهک ، گچ ، لاشه) 66/31 08/30 6850 4622 4391240
سنگهای نما و تزئينی 74/4 30/58 4950 958 11777700

توليد و صادرات سنگهای ساختمانی ايران (مجموع خام و کار شده )

سال                توليد (تن)   مقدار صادرات (تن)        ارزش صادرات (دلار)

1355               ___                                 14637                           851188

1356               ___                                 23318                           1583886

1357                ___                                 4547                    384066

1358               ___                                 9689                    1082030

1359               ___                                 12412                           945624

1360               1709000                       13610                           1333126

1361               2169113                       5474                    619983

1362               2899961                       2280                    418558

1363               3071621                       2256                    257105

1364               3390834                       17558                           1229005

1365               3260077                       36951                           2990674

1366               ___                                 147024                4869060

1367               ___                                 34065                           1842837

مقالات معدنی فصل ششم

چگونگی استخراج سنگ در جهان

از کشورهای عمده توليد کننده می توان ايتاليا ، کانادا ، اسپانيا ، بلژيک ، يونان ، آلمان غربی ، مجارستان ، ايران ، پرتغال ، برزيل ، آفريقای جنوبی ، يوگسلاوی ، تايوان و سوئد را نام برد در سال 1984 ميزان صادرات کل کشورهای صادر کننده سنگ های تزئينی جمعاً 9/8 ميليون تن براورد شده است که از اين مقدار حدود 6/6 ميليون تن سنگ به صورت خام ( کارنشده ) و 3/2 ميليون تن به صورت تمام يا قسمتی کار شده بوده است .

کشورهای اندونزی ، مالزی ، آلمان غربی ، کانادا ، بلژيک ، فنلاند ، آفريقای جنوبی، اسپانيا ، ايتاليا ، پرتغال ، اتريش ، فرانسه ، از صادر کنندگان عمده سنگ های تزئينی خام و کشورهای ايتاليا ، آفريقای جنوبی ، اسپانيا ، پرتغال ، يونان ، اردن ، تايوان ، هلند ، فرانسه ، آلمان غربی ، اتريش ، آلمان شرقی ، از صادر کنندگان عمده سنگ های تزئينی کار شده هستند .

وارد کنندگان عمده سنگ های خام در جهان هلند، ايتاليا ، ژاپن ، آلمان غربی ، دانمارک ، فرانسه ، بلژيک ، سوئيس ، انگلستان ، اسپانيا ، کانادا ، کره شمالی ، تايوان ، عربستان و  از وارد کنندگان عمده سنگ های کار شده می توان آلمان غربی ، عربستان ، فرانسه ، کانادا ، سوئيس ، بلژيک ژاپن ، انگلستان ، اتريش ، هلند ، دانمارک ، و آلمان شرقی را نام برد .

مقالات معدنی فصل ششم

اغلب کشورهای معروف سنگ خود از يک طرف وارد کننده سنگ های خام و از طرف ديگر صادر کننده سنگ های پلاک و بريده هستند که در عرصه رقابتهای بين المللی با توجه به هزينه های حمل دو جانبه تسخير بازارها ممکن نيست مگر با حد اکثر بهره گيری از بهترين روشهای ممکن و به حد اقل رساندن هزينه های توليد در مقاطع مختلف .

به عنوان مثال در سال 84 کشور ايتاليا با واردات حدود 900000 تن سنگ تزئينی خام از جمله بزرگترين وارد کننده سنگ و در مقابل با صادرات حدود 201 ميليون تن سنگ ( 7/1 ميليون تن کار شده و 500000 تن تزئينی خام ) از بزرگترين صادرکنندگان سنگ دنيا بوده است .

کشور اسپانيا با واردات حدود 130 هزار تن سنگ تزئينی خام و صادرات 600 هزار تن سنگ (280 هزار تن خام و 320 هزار تن کارشده ) و کشور آلمان غربی با واردات حدود 600 هزار تن سنگ خام و 900 هزار تن سنگ کار شده و صادرات 1130 هزار تن سنگ خام و 40 هزار تن سنگ کار شده در سال 84 از جمله کشورهايی هستند که در همه زمينه های توليد ، صادرات و واردات فعاليت چشمگير دارند .

قابل ذکر است که اغلب کشورهای صنعتی که دارای توليدات بالايی از سنگ های تزئينی ساختمانی هستند در زمينه تجارت بين المللی نقش کليدی و اساسی را دارند .

به عنوان نمونه کشور عربستان در سال 84 حدود 900 هزار تن سنگ کار شده و 50 هزار تن سنگ خام واردات داشته است که غالباً توسط کشور ايتاليا انجام گرفته است . واردات ساير کشورهای حوزه خليج فارس اگر چه ارقام کمتری را نشان می دهد ولی در جای خود حائز اهميت است .

طبق آمارهای سال 1984 کشورهای ايتاليا ، اسپانيا ، آلمان غربی که کشورهای صنعتی هستند غالب بازارهای جهانی را تحت پوشش داشته اند به طوری که حدود 50 % کشورهای مصرف کننده سنگ بيشترين خريدهای خود را از ايتاليا انجام داده اند .

مقالات معدنی فصل ششم

آينده صادرات سنگ های ساختمانی در ايران :

با بررسی کوتاهی در خصوص کيفيت عرضه سنگ اينگونه نتيجه گيری می شود که صادرات يک تن سنگ خام در صورتی که 100 دلار ارز آوری داشته باشد پس از بريدن و ساب و صيقل به ضخامت 2 سانتی متر حد اقل 200 دلار و به ضخامت 1 سانتی متر و کمتر حداقل 400 دلار ارز وارد کشور خواهد نمود .

مقالات معدنی فصل ششم

قيمت‌هاي جهاني سنگ

در حال حاضر با توجه به امکانات موجود سالانه بيش از 150 هزار تن صادارت سنگ ساختمانی داريم که با بهبود بخشيدن سيستم توليد امکان افزایش آن ظرف  5 سال آينده به 500 هزار تن خواهد رسيد در صورتی که 50 % آن به صورت کوپ و 50 % آن به صورت بريده با کيفيت مناسب صادر گردد ارز حاصل از صادرات سنگ های ساختمانی طی برنامه 5 ساله اول به شرح زير قابل پيش بينی خواهد بود :

دلار 25000000 = 100 × 250000

دلار 75000000 = 25 × 12× 25000

ملاحظه می شود که در صورت تأمين امکانات لازم و توجه و برنامه ريزی در جهت توليد کيفی سنگهای ساختمانی در 5 سال آينده حد اقل سالانه 100 ميليون دلار امکان صدور خواهيم داشت .

سهم ايران در تجارت 50 ميليارد دلاری سنگ در جهان بسيار نا چيز است اما تحقيقات ما نشان مي‌دهد که صادرات و فروش 500 ميليون دلار سنگ که در برنامه 5 ساله دوم ايران پيش بينی شده است کاملاً امکان پذير است و حتی در مدتی کوتاهتر در ظرف 3 سال می توان به اين هدف رسيد .

در ابتدای برنامه اول توسعه جمعاً 800 معدن فعال در کشور داشتيم اما در پايان برنامه 1600 معدن فعال داريم . ميزان بهره برداری نيز از 40000000 تن در سال 1368 به 80 ميليون رسيده است . معادن عمدتاً در اختيار بخش دولتی بود اما امروز اکثر معادن به بخش خصوصی واگذار شده است .

مقالات معدنی فصل ششم

نگاهی به مصرف سرانه سنگ در کشورهای مصرف کننده عمده:

طبق گزارش سال 1993 درباره صنعت سنگ جهان که از سوی societa ـ Editric     Apuana  منتشر شده و در برگيرنده بسياری از کشورهای است که مصرف سنگ آنها عملاً ه چ است مصرف سرانه جهانی سنگ اندکی کمتر از سه کيلوگرم ( دقيقاً 7/2 کيلوگرم ) است به عبارتی ديگر به ازای هر 20 نفر  يک متر مکعب سنگ با ضخامت 2 سانتی متر مصرف شده است  اين امر نشان دهنده روند رو به تزايد مصرف سرانه جهانی است که در سال 1990 ،  204 کيلوگرم به ازای هر نفر و در سال 1989  ،  203  کيلو گرم به ازای هر نفر بود از سال 1990 تا سال 1991 مصرف سرانه جهانی 5/ 12 % رشد داشته است .

يونان با 160 کيلو گرم مصرف سالانه در سال 1991 در رأس کشورهای مصرف کننده عمده قرار داشت .

ايتاليا با مصرف سرانه 6/122 کيلو گرم در مقام بعدی جای گرفت . در بين کشورهای غير اروپايی تايوان با مصرف سرانه 6/43 کيلو گرم در مقام اول قرار داشت . ميزان مصرف سرانه اين کشور از سال 1990 تا 1991 به اندازه 603 % افزايش يافت .

مصرف سرانه سال 1990 خود 2 برابر مصرف سرانه سال 1989 بود . چهار کشور مصرف کننده عمده ای که در سال 1991 در بين اين گونه کشورها کمترين مصرف را اشته اند عبارت اند از آمريکا با مصرف سرانه 2/7 کيلوگرم ، برزيل با مصرف سرانه 2/3 کيلو گرم ، چين با مصرف سرانه 2/1 کيلو گرم و هندوستان با مصرف سرانه 2/0 کيلو گرم مصرف سرانه سنگ در ايالات متحده آمريکا از سال 1990 تا سال 1991 ، 1603 % کاهش يافته است که اين بيشترين کاهش سالانه در بين تمام کشورهای عمده مصرف کننده است .

مصرف سرانه آمريکا در سال 1991 ، 23 برابر کمتر ار مصرف سرانه يونان بود .

مقالات معدنی فصل ششم

توليد کنندگان عمده گرانيت در جهان :

در حال حاضر 40 % سنگهای مصرفی جهان سنگهای گرانيت است ، ايران در حدود سه ميليارد تن ذخائر سنگهای تزئينی و نما شناخته شده دارد .

سنگهای گرانيت به رنگهای خاکستری و طوسی ارزش آنها در جهان زياد نيست ولی سنگهای طوسی روشن که در ايران توليد می شود در اثر دگرگونی های بازار قمت های مناسبی پيدا کرده است . قيمت هر متر مکعب اين سنگ بيش از هزار دلار است اما اين نوع سنگ در ايران لکه های سياه دارد  و هر متر مکعب آن حد اکثر 300 دلار فروخته می شود .

هزينه حمل هر متر مکعب  سنگ از هند به ايتاليا 40رلار ، از ترکيه به ايتاليا 25 دلار و از ايران به ايتاليا در حدود 300 دلار است .

سهم ايتاليا در مقابل سهم جهانی چهل درصدی توليد گرانيت فقط 1609 % است .

با وجود ان مناسب ترين توليدات صنعتی گرانيت در تعداد نسبتاً کمتری از کشورها تمرکز دارند . اطلاعات مربوط به سال 1988 نشان می دهد که جدا از کشورهايی که اسامی آنان در جدول قيد شده مقادير قابل ملاحظه ای گرانيت در اتحاد شوروی سابق ( 300 هزار تن ) کانادا ، ژاپن ، سوئيس و زيمبابوه ( جملگی در حدود 200 هزار تن ) و به ميزان کمتری در بلغارستان ، يوگسلاوی ، آرژانتين ( 100 هزار تن ) آنگولا ، موزامبيک، تايوان و اروگوئه توليد می شود .

مقالات معدنی فصل ششم

قسمت های بعدی این مقاله توسط هلدینگ آداک بازهم انتشار خواهد شد…

اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


چطور میتونم کمکتون کنم؟
فرستادن ازطریق واتس آپ