مقالات معدنی فصل هفتم

مقالات معدنی

مقالات معدنی فصل هفتم

مقالات معدنی فصل هفتم

مقالات معدنی فصل هفتم

بررسي  كانسارها و منابع معدني سنگهاي ساختماني(فصل هفتم)

ويژگيهای فرسايشی و ناپايداری سنگ:

1 – پديده ها ، عاملها و فعل و انفعالات ساده شامل :

الف – فعل و انفعالات شيميايی

ب – فعل و انفعالات فيزيکی

ج – عمليات مکانيکی

د – فعل و انفعالات محيط

ه – فعل و انفعالات زيست شناختی

2 – پديده ها ، عاملها و فعل و انفعالات مرکب شامل همه موارد فوق

مقالات معدنی فصل هفتم

الف فعل و انفعالات شيميايی :

در پی ترکيب دی اکسيد کربن موجود در هوا با سيليکات های قليايی موجود در سنگ ، که نباتهای محلول بدست داده می شوند .

سوای اين اکسايش بعضی نقاط سطحی سنگ سبب افزايش حجم مي‌شود امری که دگرگونيهای کالبدی به دنبال دارد . ضمناً به دليل فرايند های کندی که در مجاورت بخار آب تحقق می پذيرد آب پوشی بعضی از مواد سازنده سنگ روی می دهد .

کارخانه های بزرگ صنعتی و وسايط نقليه موتوری ، دودزا و زباله های صنعتی باعث شدند که ميزان دی اکسيد کربن و دی اکسيد گوگرد ( به عنوان دو عامل شيميايی اصليتر ) هوا افزوده شود و هوايی که هر روز سنگين تر می شد آنها را از راه باران و رطوبت به سنگهای به کار رفته در ساختمان در تماس مستقيم قرار دهد .

مقالات معدنی فصل هفتم

سنگهای به کار رفته روی نماها که ورقی و نازک بودند و تنها برای تأمين پوشش حفاظتی و تزئينی ( بيشتر ) و سنگهايی که در قطعات بزرگ و متوسط ضمن پوشش دادن کار ساختمانی و ايستايی نيز داشتند ( کمتر ) از مواد شيميايی قابل ترکيب و پراکنده در هوا صدمه ديدند .

سنگهايی که برای پوششهای داخلی و خارجی بناها به کار می روند يا در ارتفاع کم يا در تمامی بلندای پيکره بناها ، سازنده ساختار ايستای آنها می شوند .

معمولاً از نوع آهکی هستند اين نوع سنگها سوای ترکيبهای آسانی که می توانند با دی اکسيد کربن داشته باشند به کمک آب و رطوبت بادی اکسيد گوگرد ترکيب می شوند و سولفات کلسيم را که به سادگی محلول است به وجود آورند . به اين فعل و انفعالات نگاه می کنيم .

So2    + H2o              SO3 H2

SO3H2+ CO3Ca              SO3Ca  +CO2 +  H2O

سولفيت کلسيم با اکسيژن ترکيب می شود و سولفات کلسيم به دست می آيد :

SO3Ca + O2             SO4 Ca

که در ترکيب با آب کريستاليزه می شود و به شکل گچ در می آيد :

SO4 Ca2 H2O

اين دگرگونی در نقاطی از سنگ بيشتر ديده می شود که جنس سنگ به هر دليلی ضعيف می گردد . خلل و فرج آن فزونی دارد و با سطح نمايان آن به صورت تيشهای کار شده است .

مقالات معدنی فصل هفتم

ب فعل و انفعالات فيزيکی

افزايش و کاهشهای دمای محيط آنگاه که به شکلی ناگهانی روی می دهند سبب دگرگونيهايی جمعی ياسطحی گاه قابل رؤيت  مستقيم می شوند همانگونه که در پی يخبندانها خلل و فرج سنگها دگرگونيهايی را در شکل ظاهری موجب می شوند .

نگهداری ورقهای سنگی روی سطوح بيرونی بناها بسيار بيشتر از نگهداشت قطعه سنگهايی که مستقيماً در پيکره کالبدی ـ ساختاری بنا کار گذاشته شده اند به دليل تغييرات دما با مشکلاتی همراه می شوند که زاده انبساطند .

جداشدن در بيرون زدن های ناشی از گرمايی که آفتاب روی پوسته های سنگی خارجی بناها ذخيره می کند پديدهای روزمره اند که معمولاً به شکلی نادرست پاسخگويی می شوند .

دگرگونی وضع سنگها در همه حال دارای پياوردهای زير است :

جداشده از سطح يا نقاط اتصال ، از ميان رفتن شرايط نخستين مکانيکی يا شيميايی نگهداری سنگ ايجاد شکستگيهای موضعی يا چند پاره شدن و خورد شدن پلاک سنگی در محل خود ، وارد آمدن فشار روی لبه سنگهای مجاور سنگهای برآمده ، آماده شدن وضعيت پوشش ديوار برای راهيابی ساير پديده های فرساينده و تخريب کننده ساختمانهای سنگی و به طور کلی کاربرد سنگ در سطوح افقی و عمودی بناها ، چه به صورت پيوسته و چه ناپيوسته – نياز به آن دارند که از پيش جای حرکتهای خفيفشان تأمين شود .

ج – عمليات مکانيکی

بادهای تند و بلا و پايين رفتن سطح آب رودخانه قطعه سنگ  مورد نظر ما را حرکت می دهند و سبب فرسايش هايی می شوند که در ارتباط با جنس سنگ زاينده فرسايشهايی روی سطح يا حجم سنگ مي‌شود.

سنگ های کار بسته در ساختمان بر حسب اينکه در چه نقطه از پيکره ساختمان جای گرفته باشند و چگونه نقش استاتيکی ايفا کنند هم وسيله انتقال حرکتند و هم خود حرکت می کنند . حرکت خفيف و بسيار کندی که خود سبب پايداری و ماندگاری بنا می شود .

مقالات معدنی فصل هفتم

د- فعل و انفعالات محيطی

از دو سو سنگ با پديده های محيطی روبرو است : اول در سطح آزادش در تماس با پديده هاي اقليمي و دوم در سطح تماسش با زمين يا محل اتكاء سنگ كه يك منبع رطوبتي دائم به حساب مي آيد .

اگر نه در حجم سنگ ، دست كم در بخش هاي بروني آنپديده هاي محيطي دو سمت پيش گفته را به يكديگر مربوط مي كنند و سبب دگرگونيها مي شوند .

اثر گذاري پديده هاي محيطي بر سنگ را بر حسب اينكه در چه ارتفاعي ، روي به كدام سمت جغرافيايي و در كدام شهري به كار برده خواهد شد هربار ازنو بايد مطالعه وبررسي كرد .

سنگ از ساختار مولكولي معيني برخوردار است كه تأمين كننده حيات آن مي‌شود . اين ساختار در شرايط طبيعي سنگي كه هنوز برش نخورده بر حسب نيازهاي كاربردي انسان از شرايط خاص خود خارج نشده ، معمولاً در هر سه راستايي كه مي توانيم برايش فرض كنيم مختصات ايستايي و رنگي ونفوذپذيري و سختي و فرسايش پذيري برابر ندارد .

اگر هر بناي سنگي سالخورده اي كه سواي وزن خود ساختمان، پديده هاي محيطي نيز بر چهره اش اثر گذاري كرده اند را بنگريم، آنجه كه رگه ها ولايه ها بر حسب اينكه به چه ميزان از رطوبت هوا و از رطوبت زمين ولايه هاي زيرين خودجذب كرده اند

و بر حسب اينكه توانسته اند يا نه بخشي از رطوبت دريافتي خود را به لايه هاي مجاور يا بالاي خود انتقال دهند يا نه، چهره اي متفاوت دارند، گاه تيره و كدر مي شود، گاه به لايه هاي نازكي در حال فرو پاشي درمي آيد،

گاه تبلوري متغير پيدا مي كند و چهره اي ناشسته از گرد و غبار را همراه با رطوبتي كه جذب كرده است مي نماياند .

هـ ـ فعل و انفعالات زيست شناختي

ميكروارگانيسمها بر شكل فيزيكي ـ شيميايي سطوح خارجي سنگ ( چه در مجاورت هوا وچه در سطح تماس با زمين )اثر گذاري مي‌كنند و مجموعه دگرگونيهاي صرفاً داراي طبيعت فيزيكي ـ شيميايي را بعدي بوم شناختي يا اكولوژيك مي بخشند و به زاده شدن چرخه هاي زيست محيطي ـ درون و در مجاورت سنگ ـ راه مي دهند .

شرايط كنوني تجربه هاي تكنولوژيك در كاربرد سنگ نبايد درون قطعات سنگي كه مي خواهيم در ساختمان به كار ببريم گياهان وجانوراني هرچند خرد جايگزين شوند. اما جايگزين شدن گياهان وجانوران چه آنها كه ميكروارگانيسم ناميده مي شوند

و چه آنهاكه به چشم مي آيند و صدايشان را مي شنويم مسئله مهمي است كه از تجربه هاي گوناگون كاربرد سنگ و به ويژه سنگهاي آهكي در معماري زاده شده است .

مقالات معدنی فصل هفتم

نگهداري سنگفرش

پاسخ به اين سؤال كه بهترين روش براي نگهداري سنگفرش چيست، در مورد همه سنگفرشها يكسان نيست .

براي آنكه بتوان برنامه نگهداري مناسبي را پيش بيني كرد كه با خواسته هاي ما انطباق داشته باشد بايد ابتدا نكته هاي زير معلوم شود :

 • روي اين نوع سنگفرش چه نوع پاخوردگي انجام مي شود ـ رفت و آمد شديد ساختمانهاي تجاري يا رفت وآمد كم تنش ساختمانهاي مسكوني ؟
 • چه نوع سايشي انتظار مي رود؟ آيا اين سنگفرش در خانه هاي نزديك ساحل است يا در دفتري در طبقه نهم ؟
 • مالك تا چه ميزان حاضر است براي حفظ جلاي سنگ زحمت كشيده و هزينه كند؟
 • روي سنگفرش غذا مي ريزد يا به نحوي لكه ايجاد مي شود؟

سنگفرش صيقلي را مي‌توان به روشهاي مختلف نگهداري كرد :

 • كشيدن پارچه نمدار به طورمرتب ( تنها با استفاده از آب )
 • شستشو با صابونهاي طبيعي وآب
 • درزبندي با مواد داخلي زير سطحي ونگهداري از طريق لكه گيري سنگ طبيعي
 • استفاده از پرداختهاي گرمسيري كف ( مثلاً اكرليكي )
 • صيقل زني منظم با استفاده از پودرهاي صيقل

در زير اطلاعاتي كلي ارائه مي‌شود كه ممكن است سودمند واقع شود:

مواد پاك‌كننده سه نوعند : دترجنت ها ، صابونها ، حلالها

دترجنت ها بر اساس PH به سه دسته تقسيم مي شوند :

 • دترجنت هاي قليايي از همه رايج ترند، اين دترجنت ها حاوي مواد قليايي اند و PHآنها بين9 تا 14 است .
 • دترجنت هاي خنثي كه براي كارهاي روزمره به كار ميروند و PH آنها بين 7 تا 8 است .
 • تميز كننده هاي اسيدي كه معمولاً به عنوان تميزكننده حمام وكاشي به فروش مي رسند، اين تميز كننده ها مرمر، سنگ آهك وسيمان را مي‌خورند .

صابونها را مي‌توان به دو دسته تقسيم كرد :

 • صابونها مصنوعي : اغلب صابونهاي قالبي مصنوعي اند .
 • صابونهاي طبيعي : كه از روغنهاي گياهي وپيه ساخته مي شوند .

حلالها عبارتند از :

 • روغن كاج
 • آمونياك ( كه قليايي هم هست )
 • الكل لكه گيري
 • استون لكه گيري

در مورد اغلب سطوح سنگي، استفاده از صابونهاي طبيعي براي تميزكاري روزمره يا منظم توصيه مي شود . صابونهاي طبيعي به اين علت ترجيح دارد كه پس‌مانده صابون روي سنگ مي ماند و از لكه دار شدن آن در آينده جلوگيري مي كند.

نگهداري سنگ زبر در فضاي داخلي

نگهداري معمولي پرداخت هاي زبر عبارتست از : شستشوي كف و در صورت لزوم با آب و پاك كننده هاي داراي خاصيت خفيف ساييدگي كه پرداختي شبيه سنگ پا بر جاي مي‌گذارند و در عين حال گرد و خاك را به وسيله ماده پاك كننده مي زدايند . پاك كننده هاي مايع قوي وپودرهاي جلا دهنده از خانواده سفيدكننده مناسب مي‌باشند.

مقالات معدنی فصل هفتم

لك زدايي

در حال حاضر انواع پودرهاي خمير مرمر در بازار يافت مي شود . براي عمل آوري اين پودرها فقط افزودن آب خالي كافي است . به علاوه اسيدي نيستند و بسيارمناسب تر از خميرهاي دست سازند . به طوركلي لكهاي سنگ يكي از سه منشأ زير را دارند : مواد آلي، فلزي، روغنها وچربي ها

اگر استفاده از خمير مؤثر واقع نشد به جاي آن مي‌توان از كلرين سفيد كننده، پودر نشادر، يا محلول 6% آب اكسيژنه در مايع سفيدكننده براي زدودن لكه هاي آلي استفاده كرد . لكه هاي آلي مانند لكه هاي ناشي از غذا يا سيگار، فضله پرندگان و اثر برگ يا پوست درختان، ممكن است در اثر وجود رطوبت، لكه هاي قهوه اي متمايل به صورتي بر جاي گذارند .

معمولاً در فضاي آزاد تابش خورشيد، بارندگي وجريان هوا لكه ها را پاك مي كند ولي در فضاي بسته اين كار را كاغذ خشك كن يا ابر آغشته به آب اكسيژنه يا كلرين سفيد كننده انجام مي دهد. اين مواد را مي‌توان به صورت خمير درآورد و از آنها استفاده كرد.

زدودن لكه هاي فلزي

اين لكه ها عموماً به رنگ قرمز مايل به قهوه اي و شبيه زنگ هستند و از تأثير رطوبت بر ذرات آهن يا فولاد دلق شده يا كارگذاشته شده در سنگ به وجود مي آيند .

ابتدا بايد منشأ لك ( رطوبت يا فلز ) را از بين برد . هرنوع سطح فلزي را كه در تماس با كف قرار دارد تميز و رنگ كرد و در صورتي كه اين اجسام بخشي از قسمتهاي تزئيني يا قيد و بست سنگ هستند در محل تماس يك ورق لاستيكي قرار داد .

لكه هاي سطحي تازه معمولاً با محكم ساييدن پاك مي شوند . لكه هاي كهنه را بايد با مواد زنگزدا پاك كرد . اگر اين مواد نيز، لكه را پاك نكرد، پس از زدودن زنگزدا بر سطح ، با استفاده از مواد ساينده لكه از بين مي رود .

مقالات معدنی فصل هفتم

زدودن لكه هاي مس وبرنز

اين لكه ها در سنگ مرمر به رنگ سبز يا قهو.ه اي گلي ظاهر مي شوند و از تأثير رطوبت بر قطعات برنزي مسي و برنجي لق شده يا كارگذاشته شده در سنگ پديد مي آيند . پوشش دادن اشيايي كه باعث لك شده اند، با لايه نازكي از موادي كه خشك ميشوند، نظير شلاك، لاك يا پوشش پلاستيكي،منشأ اكسايش فلزي را برطرف مي كنند .

سپس روي لك و اطراف آن را با لايه ضخيمي از خميري كه با مايع سفيدكننده البسه ومخلوط نشادر ونمك به مقدار مساوي تهيه شده است ماليده وبايد گذاشت تا خشك شود . خمير خشك شده را با كاردك غير فلزي برداشت و جاي آن را با آب شست .در صورت لزوم اين كار را تكرار كرد .

زدودن لكه جوهر

چنانچه جوهر از نمك هاي فلزي ساخته شده باشد، لكه هاي جوهر را مي‌توان به همان شيوه توصيه شده براي لكه هاي فلزي از بين برد . اگر اين شيوه مؤثر نبود، احتمالاً جوهر غيرفلزي است و لكه را ميتوان با استفاده از خمير يا كاغذ خشك كن آغشته به الكل چوب يا الكل گياهي وسپس با ساييدن مخلوط 50 ـ 50 نشادر ونمك برروي آن برطرف كرد. علاوه بر اين معمولاً خمير سفيدكننده براي زدودن ته مانده رنگ لازم مي‌شود .

زدودن لكه هاي روغن و چربي از سطح مرمر

معمولاً لكه هاي روغن، چربي، روغن بذرك يا عرق بدن را با روش شيميايي مي‌توان حل كرد، در انجام آن بايد احتياط فراوان به خرج داد زيرا برخي از اين مواد آتشگير و قابل انفجارند. استون معمولي ترين حلالي است كه نتيجه خوبي روي اكثر روغنها وچربيها دارد .

چسبهاي 100% جامد واستفاده از آن به جاي دوغاب سيمان در نصب سنگ

چسب هاي 100% جامد به عنوان “گرما سخت” توصيف شده اند. زيرا آنها طبق واكنشي شيميايي كه توليد حرارت وگرما مي نمايد، عمل مي كنند .

اين واكنش شيميايي وقتي شروع مي شود كه اجزاي چسب ( معمولاً دو يا سه جزء ) با يكديگر تركيب مي شوند و محلولي را نتيجه مي دهند كه حرارت لازم خود را توليد مي كنند .

چون بيشتر چسب ها در زمان تركيب شدن به دما حساسند، كار با آنها در شرايط گرم واكنش شيميايي را تسريع خواهد كرد .

در حاليكه كار با آنها در شرايط سرد، واكنش را به تأخير خواهد انداخت . به همين دليل برخي چسب هاي موجود در حال حاضر با آب سرد قابل شستشو هستند.

وقتي آب سرد در تماس با دوغاب قرار مي‌گيرد، واكنش شيميايي را جهت تسهيل امر تميز كردن وبه كار گيري ابزارآلات براي دوغابكاري چسب ، كند خواهد كرد . ”

جامد100% ” اشاره به اين حقيقت دارد كه در فرمول آن آبي وجود ندارد وهيچ تركيبي در چسب وجود ندارد كه در خلال فرآيند تبخير شود.

مزاياي چسب هاي 100% جامد نسبت به دوغابهاي سيمان پرتلند

اصولاً سه مزيت عمده در به كار گيري دوغاب چسبهاي 100% جامد به عنوان پركننده درزه ها نسبت به دوغاب سيمان پرتلند با رنگ معمولي وجود دارد :

الف ) سختي و مقاومت

مقاومت فشاري و برشي چسبهاي 100 % جامد نسبت به دوغاب سيمان پرتلند، دو تا سه برابر بيشتر است.

ب ) درخشش و پايداري رنگ :

درخشش و پايداري رنگ به خوبي گوياي اين مطلب است كه درخشش و پايداري چسبها نسبت به دوغاب سيمان پرتلند بيشتر مي باشد.

ج ) مقوامت در برابر مواد شيميايي وچرك شدن :

به كار گيري اين دوغابها نياز به نگهداري وتعمير مرتب را منتفي مي‌كند يا به هر طريق « خود تنظيف » است.درزه اي كه با چسب پرشده است در صورتي كه مورد تعمير و نگهداري منظم و دقيق قرار گيرد،مدت زمان طولاني تري نو تميز باقي مي ماند تا درزه‌هايي كه با سيمان پرتلند پر شده باشند و همان تعمير ونگهداري را نيز دريافت كرده باشند.

معايب چسبهاي 100% جامد نسبت به دوغاب سيمان پرتلند

در مقايسه با دوغاب سيمان پرتلند، سه نكته در مورد چسب هاي 100% جامد وجود دارد كه غالباً به عنوان عيب به آنها اشاره مي شود :

الف ) هزينه

هزينه هاي كارگر ومواد براي نصب با چسب هاي جامددر مقايسه با هزينه هاي مشابه براي نصب با دوغاب سيمان پرتلند، بالاتر است .

ب ) مشكلات نصب

براي نصب سنگهايي كه با استفاده از د.غاب چسبهاي 100% جامد انجام مي‌گيرد در مقايسه با روشهاي نصب با دوغاب سيمان پرتلند مشكلتر مي باشد و به همين دليل كارخانه هاي توليدكننده، شديداً در حال تلاش براي يافتن فرمولي هستند تا بتوانند كار با چسبهاي جامد را از نظر اجرايي آسانتر و از نظر هزينه كاراتر كنند .

ج ) قابليت كاهش كيفيت بر اثر اشعه ماواري بنفش

اين بدان معني است كه چسبهاي 100% جامد، وقتي در معرض اشعه ماوراي بنفش براي يك دوره زماني خاص قرار مي گيرند،تمايل به از دست دادن رنگشان را از خود نشان مي دهند .

رنگ در سنگهاي طبيعي

چه چيز سنگ را رنگين ميكند؟

وجود اكسيدهاي معدني به مقدار ناچيز سبب رنگي بودن اغلب سنگهاست . معمولاً بخش عمده هر سنگ طبيعي را ماده معدني خاصي تشكيل مي دهد . در اثر وجود مقدار ناچيزي از مواد ديگر معمولاً اكسيدهاي فلزي سنگ، رنگي ميشود . در سنگهاي رسوبي مواد آلي عامل رنگين سازي سنگ است.گرانيت عمدتاً از سيليس، پتاسيم و سديم تشكيل مي شود. (فلدسپاتها 45% وكوارتزها 35%)

مقدار كلسيم،آهن فلزي ومنيزيم در گرانيتها كم است . رنگ گرانيتها بيشتر به فراواني فلدسپاتها و فراواني نسبي آنها نسبت به كاني هاي تيره بستگي دارد. كاني هاي فرعي كه به منزله عامل رنگين ساز عمل مي‌كنند، عبارتند از :

 • خاكستري : فلدسپاتها ي نوع پلاژيوكلاز و كاني هاي فرومنيزمي
 • صورتي، سرخ : اورتوز همراه با هماتيت ، مرمر از كلسيت يا دولوميت تشكيل ميشوند . كاني هاي فرعي كه به منزله عامل رنگين ساز عمل مي كنند عبارتند از :
 • سياه : مواد كربن دار ( معمولاً مواد آلي از قبيل نفت، قطران و …. )
 • سبز : ديوپسيد، هورنيلند، سرپانتين ياتالك
 • سرخ : هماتيت ( اكسيدآهن )
 • زردو قهوه اي : ليمونيت ( اكسيدآهن )

ماسه سنگ ـ كوارتزيت رنگهاي فوق العاده متنوعي دارند و در حضور رس، سيليس، كربناتها يا اكسيدهاي آهن، در تحت فشار سيماني مي شوند .

رنگ سنگ به مقدار و رنگ سيمان و نيز به رنگ كلي دانه ها بستگي دارد . به نظر مي‌رسد كه هر گاه ماسه سنگ عاري از سيمان باشد يا با كلسيت يا كوارتز سيماني شده باشد ، رنگ آن روشن خواهد بود.

مقالات معدنی فصل هفتم

كاني هاي فرعي كه به منزله عامل رنگين ساز عمل مي‌كنند عبارتند از :

نخودي، قهوه اي، سرخ = ليمونيت ( اكسيدآهن)، هماتيت ( اكسيدآهن )

سبز : گلوكونيت ( سبز، ماسه )

سنگ آهك سنگي رسوبي است و يا از رسوب كاني ها در آب حاصل مي شود اين سنگ هرچه را كه در مدت تشكيل آن رسوب كرده اند در بر دارد .

وجود سنگواره در اين سنگ عادي است . رنگ اين سنگ معمولاً از سفيد تا خاكستري و سياه يا از زرد تا قهوه اي تغيير مي كند. ساختار سنگ آهك به علت سهولت انحلال و گوناگوني رسوبات در بستر درياها بسيار متنوع است  ( به عنوان مثال به صورت غارهاي آهكي)

كاني هاي فرعي كه به منزله عامل رنگين ساز عمل مي‌كنند عبارتند از :

 • خاكستري ـ سياه : مواد آلي ( نفت خام ، قطران و …….)
 • زرد و قهوه اي : اكسيدهاي آهن

سنگ لوح (اسليت) ـ ميكا ـ شيست، از ذرات ميكروسكوپي وچگال رس (كائولين) تشكيل مي شود و حاصل دگرگوني سنگهاي اوليه (معمولاً شيل يا پلمه سنگ) است. سازنده هاي اصلي آن مسكوويت و كلريت هستند .

كاني هاي فرعي كه به منزله عامل رنگين ساز عمل مي‌كنند عبارتند از :

خاكستري : مواد آلي كربن دار، گرانيت

سرخ و قهوه اي : اكسيدهاي آهن (ليمونيت، هماتيت)

سبز: كلريت (آهن ، منيزيم، آلومينيوم)

هر نوع تنوع رنگ، از جمله وجود الگوهاي رگه مانند، از توزيع ناهمگون عامل رنگين ساز ناشي مي شوند.

كامپيوتر صنعت سنگ را هم متحول كرده است.

اكنون مي توان كل فرآيند برش وفراوري سنگهاي نرم و سخت را از طريق سيستمهاي كامپيوتري هدايت كرد.

از كامپيوتر مي‌توان هم براي برنامه ريزي ماشين ها به طور مجزا همچون ماشينهاي كپي ( نيمرخ ) تراش با كنترل ديجيتال و اداره سري كاملي از ماشينها خواه ماشين هاي برش سنگ و خواه ماشين هاي ساب زني استفاده كرد و هدف حذف ضايعات، استفاده حداكثراز كارگاه و كاهش نيروي كار لازم براي عمليات اوليه بارگيري وتخليه سنگ بوده است.

علاوه برآن نظارت بر فرآيند با استفاده از يك متصدي كه از چندماشين مراقبت كند نيز امكان پذير شده است . كنترل كامپيوتر را مي توان به سه عرصه جداگانه اما مكمل يكديگر تقسيم كرد.

مقالات معدنی فصل هفتم

 • هدف نخستين، بهينه سازي مسير بلوك سنگ از زمان ورود آن به كارگاه تا تبديل به ورق است.
 • داده هاي به دست آمده وتهيه شده در اين زمينه قطعي اند و نه فرضي و مي‌توان آنها را به بانكهاي داده انبار واداره حسابداري شركت انتقال داد. بدين ترتيب بلوكها را در هنگام ورود به كارگاه نامگذاري و دسته بندي كرده، آنها را در محوطه انبار مستقر مي كنند.
 • اطلاعات دسته بندي شده تاريخ و زمان دسته بندي ، محل انباشت، ترتيب ورود ، ابعاد اوليه و ابعادي كه بايد توليد شود،نوع سنگ ووزن آن را در بر مي‌گيرد .

 

 • دومين وظيفه كامپيوتر ارائه پسخوراند آني در باره پيشروي، با اشاره خاص به وضعيت اره هاي برش است .در اينجا كامپيوتر از نگاره هاي متحرك استفاده كرده. كسب اطلاعات درباره ( برنده ها) وتفسير اين اطلاعات را آسانتر مي‌كند.
 • براي پيشگويي داده هاي مهمي از قبيل تاريخ و زمان تكميل برش سنگ مصرف ساچمه و … از برنامه ها با مدل هاي رياضي استفاده مي شود .

مقالات معدنی فصل هفتم

 • سومين عرصه اي كه به كنترل كامپيوتر در مي آيد، مديريت كل كارخانه است.
 • در اين عرصه كامپيوتر اطلاعاتي درباره توقف كار اره هاي مختلف و تشخيص توقف هاي برنامه ريزي شده از توقف هاي اضطراري ،در اختيار مديران قرار مي دهد . در هر مورد كامپيوتر،نوع، تاريخ و زمان توقف و زمان آغاز مجدد كار را ثبت مي‌كند.
 • با استفاده از اين اطلاعات ميتوان برنامه اي براي تعمير و نگهداري قطعات مكانيكي پس از گذشت ساعتهاي كار مشخص، تهيه كرد.
 • كامپيوتر همه اطلاعات مربوط به برش را ذخيره مي‌كند و مي‌تواندميانگين مصرف انرژي،تعداد دفعات تميزكاري مخلوط برش ، ميانگين زمين برش مواد مختلف با يك راه برش وغيره را نشان دهد .

مقالات معدنی فصل هفتم

قسمت های بعدی این مقاله توسط هلدینگ آداک بازهم انتشار خواهد شد…

اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


چطور میتونم کمکتون کنم؟
فرستادن ازطریق واتس آپ