مزایده و مناقصه

مزایده و مناقصه

مزایده و مناقصه

 

بخش مزایده یا مناقصه هلدینگ آداک به معادنی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی
برای واگذاری معادن راکد یا تعین قیمت وهمچنین تعین ذخیره محصول برای فروش اجرا میشود گفته میشود.
این معادن برحسب کلیه قوانین دولتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی گرفته شده وبه متقاضیان محترم واگذار میگردد.

مزایده معدن:

مزایده های معادنی که توسط ارگان های دولتی یا بدهکاران شخصی که به وسیله مراجع قانونی ثبت شده اند انجام میگیرد.

مزایده و مناقصه

این معادن به وسیله قانون از معدن دارقبلی گرفته شده ودراختیار معدن دارجدید گذاشته میشود.

هلدینگ آداک برگزارکننده مزایده های قانونی وهمچنین آماده عقد قرارداد برای تجهیزو راه اندازی برنده مزایده با معدن دارجدید میباشد.

 

مناقصه معدن:

معادنی که نتوانستند به هردلیلی شروع به کارنمایند به وسیله هلدینگ آداک تحت عنوان مناقصه معدنی به سرمایه گذار جدید یا پیمانکار قوی واگذارمیشوند.

مزایده و مناقصه

 

این معادن بعد از برسی های انجام شده درخصوص میزان سرمایه گذاری لازم

وبازارفروش خوب به افراد تحت عنوان سرمایه گذار یا پیمانکار مشارکت کننده بارعایت موازین قانونی واگذار میشود.

معدن دارانی کهتمایل دارند به هردلیلی معدن خود را تحت عنوان مزایده یا مناقصه معدنی به افراد واجدشرایط واگذارکنند

میتوانند با کارشناسان هلدینگ آداک بانام تجاری آداک صنعت تماس حاصل نمایند.

به امید روزی که تمام معدن های غیر فعال کشور به چرخه اقتصاد برگشته وشروع به کار نمایند.

 

برای اطلاع یا شرکت درمزایدات ومناقصات معدنی با کارشناسان ما تماس بگیرید.

چطور میتونم کمکتون کنم؟
فرستادن ازطریق واتس آپ