میزان تولید سنگ آهک دانه بندی مجتمع پیربکران طی 11 ماهه 1400 حدود 40 درصد افزایش یافت و از 704هزار تن عبور کرد.

مجتمع سنگ آهک پیربکران از ابتدای فروردین تا پایان بهمن، 704 هزار و 451 تن سنگ آهک دانه بندی تولید کرد. این رقم در مدت مشابه سال 99 حدود 502 هزار و 213 تن بود.

شرکت پیربکران طی 11 ماهه 1400 حدود 682 هزار و 913 تن ماده معدنی استخراج کرد که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال 99 (479 هزار و 483 تن)، 42 درصد افزایش یافت. همچنین طی مدت مذکور 680 هزار و 913 تن محصول به فروش رسید که نسبت به آمار مدت مشابه سال گذشته (645 هزار و 310 تن)، 6 درصد افزایش یافت.

مجتمع سنگ آهک پیربکران در ماه بهمن 1400، حدود 74 هزار و 784 تن محصول تولید، 74 هزار و 784 تن استخراج و 49 هزار و 317 تن محصول ارسال کرد که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال 99 (54 هزار و 165 تن تولید، 54 هزار و 165 تن استخراج و 78 هزار و 82 تن ارسال)، به ترتیب 38 درصد افزایش، 38 درصد افزایش و 37 درصد کاهش یافت.